Cap de Súnion (Àtica)

Cap de Súnion (Àtica)
Súnion! T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria, / tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent

dijous, 17 d’abril de 2014

Anònim - Augats seyors


Anònim (s. XIII)
Augats, seyors qui credets Déu lo Payre

Augats, seyors,     qui credets Déu lo Payre,
augats, si·us plau,     de Jhesú lo salvayre!
Per nós pres mort,     e no s’o preset gayre,
sus en la creu,     on lo preyget lo layre,
e·l’ach mercè,     axí com o dec fayre.
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

Auyts, barons    qui passats per la via,
si és dolor    tan gran com és la mia,
del meu car Fyl,    que Déus donat m’avia;
que·l vey morir    de mort tan descausida!
Mort, com no·m prens?     Volentera moria!
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

[Uy bel maytí]     m’apellàvon Maria,
or me scamiats     mos noms, lasa, esmarida,
que mariment    n’auray, mays cascun dia
del meu Fyl car,     mon conort que n’avia.
Jueus l·han pres    sens tort, que no·ls tenia;
la·un lo bat,    e l·altre vey que·l lia.
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

Tostemps j’iray,    dolenta e esmarida,
car aquel gaug    que eu soler avia
or m·és tornats    en dolor e·en yra,
regardant Fyl   que·l cors meus partoria.
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

Ara·s dublen     les dolos a Maria,
e diu ploran     que sofrir no u poria,
que·l gladi [...]   que Simeon deia,
que de dolor     lo cor meu partiria;
car be no say     [què·m fassa ni] què·m dia.
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

Molt me pesa    lo greu mal que·l vey trayre,
Ay! Què·s farà    la via la sa mayre?
Tu vas morir,    que·s mon Fyl e mon Payre,
de tot lo món     es apellat Salvayre.
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

Cascuna·s pens,     si un sol fyl avia,
si auria dol,     si penjar lo veya;
donchs io, lassa,     que·l fyl de Deu noyria,
si·n dey plorar     uymays, la nit e·l dia.
[Bé n’a dur cor,     qui no·m fa companyia.]
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

«Mayre», dix Deus,     «no us doneç meraveyla
si eu vuyl morir     ni sofrir tan gran pena,
que·l mal qu·eu n’hay     a vós gran gay amena:
de Paradis     sotç dona e regina».
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

Cant au Jhesús,    las dolos de sa mayre,
clamet Johan,     axi com o pot fayre:
«Cosin Johan,     a vós coman ma mayre,
que li siats fyl,     e ela a vos mayre;
e·n Paradis     abduy ayats repayre».
      Oy, bels Fyls cars!
      Molt m’és lo jorn dolorós e amars!

Els Set Dolors de Maria. Adriaen Isenbrandt


Oïu, senyors que creieu en Déu Pare

Oïu, senyors  que creieu en Déu Pare,
oïu, si us plau, de Jesús el Salvador!
Per nosaltres morí,  i no li agradà gaire,
dalt de la creu, on li va pregar el lladre,
i el va perdonar, tal com havia de fer-ho.
        Oh, bon fill car!
        Molt m’és el jorn dolorós i amarg!

Oïu, barons que passeu per la via,
si hi ha dolor tan gran com és la meva,
pel meu Fill car, que Déu donat m’havia;
que el veig morir de mort tan envilida!
Mort, com no em prens? De bon grat moriria!

[Aquest matí] tots em dèieu Maria,
ara em canvieu mon nom per Afligida,
que gran dolor en tindré, i més cada dia,
pel meu Fill car, i el conhort que en rebia.
Jueus l’han pres sens culpa, que no en tenia;
l’un el colpeja, i l’altre veig que el lliga.

Sempre aniré amb dolor i afligida,
car aquell goig que fins ara tenia
se m’ha tornat en dolor i en ira,
mirant el Fill, que el meu cor se’m partia.

Ara es doblen els dolors de Maria,
i dic plorant que sofrir no ho podria,
que l’espasa que Simeó va predir
que de dolor el cor meu partiria;
i ja no sé què feia ni què deia.

Em pesa molt el greu mal que veig que el traeix,
Ai! Doncs cap on farà camí sa mare?
Tu vas morir, que ets mon Fill i mon Pare,
i tot el món Salvador t’anomena.

Cada dona pensi, si un sol fill tenia,
si el veia penjat, quin dolor no tindria;
doncs trista jo,  que el Fill de Déu nodria,
si en dec plorar avui, de nit i dia!   
[Bé en té el cor dur, qui no em fa companyia!]

«Mare», digué Déu, «no en tingueu meravella,
si jo vull morir i sofrir tan gran pena,
que el mal que en tinc, a vós gran goig destina:
del Paradís sou mestressa i regina».

Quan oí Jesús els dolors de sa mare,
cridà Joan, tal com Ell podia fer-ho:
«Cosí Joan, t’encomano la mare,
sigues-li fill, i ella a tu et sigui mare;
i al Paradís tots dos tingueu estatge».

[Aproximació de R. Carreté]

Goigs de la Verge dels Dolors. Monistrol de Montserrat, s. XVIII

Oíd, señores que creéis en Dios Padre

Oíd, señores que creéis en Dios Padre, 
oíd, por favor, de Jesús el Salvador! 
Por nosotros murió, y no le plugo mucho, 
en la cruz, donde le imploró el ladrón, 
y lo perdonó, tal como debía hacerlo. 
      ¡Oh, hijo bien amado!
      ¡Este día me es muy doloroso y amargo! 

Oíd, caballeros que pasáis por la vía, 
si hay dolor tan grande como es el mío, 
por mi Hijo amado, que Dios dado me había; 
que lo veo morir de muerte tan envilecida. 
Muerte, cómo no me llevas? ¡De buen grado moriría! 

[Esta mañana] todos me llamabais María, 
ahora me cambiáis mi nombre por Afligida, 
pues gran dolor tendré, y aún más cada día, 
por mi Hijo amado, y el sosiego que de él recibía. 
Judíos lo han detenido sin culpa, que no tenía; 
uno lo golpea, y otro veo que lo ata. 

Siempre andaré con dolor y afligida, 
pues aquel gozo que hasta ahora tenía 
se me ha tornado en dolor y en ira, 
mirando al Hijo, mi corazón se partía. 

Ahora se doblan los dolores de Maria, 
y digo llorando que sufrir no podría, 
aquella espada que Simeón predecía 
que de dolor el corazón mío partiría; 
y ya no sé qué hacer ni que diría. 

Me pesa mucho el gran mal que lo traiciona, 
Ay! Pues adónde hará camino su madre? 
Has muerto, tú que eres mi Hijo y mi Padre, 
y todo el mundo Salvador te denomina. 

Cada mujer piense, si un solo hijo tenía, 
si viéndole colgado, qué dolor no tendría; 
pues triste yo, que al Hijo de Dios nutría, 
¡cuán debo llorar hoy, por la noche y de día! 
[¡Qué duro, el corazón de quien no me acompaña!] 

«Madre», dijo Dios, «no os maravilléis, 
si yo quiero morir y sufrir tan gran pena, 
que el mal que padezco un gran gozo os destina: 
del Paraíso sois dueña y reina». 

Cuando oyó Jesús los dolores de su madre, 
llamó a Juan, tal como Él podía hacerlo: 
«Primo Juan, te encomiendo a mi madre, 
sé su hijo, y que ella a ti te sea madre; 
y que en el Paraíso los dos tengáis morada». 

[Aproximación de R. Carreté]

La Verge dels Set Dolors de Bruges. Adriaen Isenbrandt

Un poema anònim, de mitjan segle XIII, que forma part del cicle litúrgic de Pasqua, dins el gènere de “Plany de la Verge Maria”, ja que posa en boca de la Verge una lamentació per la crucifixió del seu Fill. És un dels poemes més antics escrits a Catalunya, una mica posterior a l’Epístola farcida de Sant Esteve que vam veure fa uns mesos. Està escrit en provençal, que era la llengua poètica per excel·lència en aquella època, però ja conté força catalanismes lèxics o sintàctics.

Del poema es coneixen diverses variants manuscrites. El dominic valencià pare Jaume Villanueva el va descobrir l’any 1806 a la col·legiata d’Àger; el va titular «Planctus Sanctæ Mariæ Virginis, metro vernaculo scripto ante sec. XIII», i el 1821 el va editar al volum IX del seu famós Viage literario a las Iglesias de España. L’erudit Manuel Milà i Fontanals el va reproduir, corregit i esmenat, aObservaciones sobre la poesía popular, con muestras de romances catalanes inéditos (1853) i també, parcialment, a Trovadores en España (1861). El manuscrit d’Àger es conserva a la Biblioteca de Catalunya. L’any 1885, el francès Camil Chabanneau en publica una versió diferent, que trobà dins una Passió occitana; el manuscrit d’aquesta Passió es troba a la Bibliothèque Nationale de París, però del Plany hi ha còpies fragmentàries a Mallorca i a Solsona, així com una transcripció feta per Josep M. Casacuberta el 1923 d’una versió que hi havia a Morella i que es va perdre durant la Guerra Civil. El 1959, Ramon Aramon i Serra en va fer una excel·lent edició crítica; darrerament, Amadeu Soberanas n’ha publicat una versió diferent, i Barbara Spagiari n’ha analitzat dues altres.

Cito sobre l’edició de VillanuevaViage literario, IX (València, 1821):

Podeu trobar el plany a les pàgines 281-283. Hi regularitzo les separacions de paraules i l’accentuació segons els criteris modern de transcripció, i en dos casos hi he restituït, entre claudàtors, sengles fragments que hi mancaven, basant-me en les edicions d’Aramon i de Spagiari, respectivament.

La Pietà. Michelangelo Buonarrotti

Il·lustracions: a dalt, Crucifixió, del Meister des Pahler, c. 1410. Museu de Baviera, Munic. De la Viquipèdia, amb llicència de GNU Free Documentation License. 

Segona, Els set dolors de Maria, d'Adriaen Isenbrant (s. XVI). KMSKB, Brussel·les. Fotografia de Georges Jansoone. Viquipèdia, amb llicència de Creative Commons.

Tercera, imatge dels Goigs de Maria Santíssima dels Dolors, de Monistrol de Montserrat. Impremta Trullàs de Manresa, s.d. (s. XVIII). Del blog dels Amics dels Goigs.

Quarta, La Verge dels Set Dolors, d'Adriaen Isenbrant (s. XVI). Església de la Mare de Déu, Bruges. Foto: Web Gallery of Art. De la Viquipèdia. De domini públic.

Cinquena, la Pietà de Michelangelo Buonarroti. Basílica de Sant Pere del Vaticà. Fotografia de Stanislav Traykov, amb llicència de Creative Commons.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El vostre comentari és pendent de moderació. Cal signar-lo amb nom i cognoms. Gràcies.